Logo

Współpraca się opłaca - czyli jak zbudować relacje oparte na wzajemnym zrozumieniu

Date

Tuesday, June 22, 2021

Time

05:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Administratorem danych osobowych jest Librus spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Katowicach (40-153) przy al. Wojciecha Korfantego 193.

Wszelkie zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby spółki lub elektronicznie, poprzez formularz kontaktowy na www.librus.pl.

Podane przez Panią/Pana w niniejszym formularzy dane osobowe będą przetwarzane przez Librus:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących placówek doskonalenia nauczycieli, z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. Podstawą prawną przetwarzania w tych celach jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) ewentualnie w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

Pani/Pana dane:

- mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania zawieranej umowy oraz  organom lub osobom trzecim (którzy zgłoszą stosowne żądanie wskazując podstawę prawną);

- mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) w związku z korzystaniem przez administratora z usług dostawców systemów informatycznych i usług IT (usługa Clickmeeting), na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, zapewniające odpowiedni stopień zabezpieczenia danych lub uczestnictwa podmiotu w mechanizmie Tarcza prywatności (Privacy Shield).

Informacje o zastosowanych zabezpieczeniach można uzyskać od inspektora ochrony danych Librus. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania kopii powyższych zabezpieczeń.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości oraz przepisami dotyczącymi placówek doskonalenia nauczycieli.

Zgodnie z właściwymi przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych. W celu realizacji Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt na adres siedziby spółki lub elektronicznie, poprzez formularz kontaktowy na www.librus.pl.

Gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

Podanie danych jest wymagane przez Administratora w celu zawarcia i wykonania umowy. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością udziału w szkoleniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.